Pedagogisch Coach en Beleidsmedewerker

Pedagogisch coach & beleidsmedewerker bij Amfiera

De coach en beleidsmedewerker coachen onze pedagogische medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. 

 

Onze pedagogisch coach Cynthia heeft de opleiding praktijk gericht HBO scholing coaching en pedagogiek bij KiKi gevolgd. Door de scholing heeft zowel kennis als vaardigheden vergaart. Hierdoor kan ze de pedagogisch medewerkers op de groep goed ondersteunen.

Onze beleidsmedewerker Jan heeft ruim 30 jaar ervaring als basisonderwijzer en adjunct-directeur. Jan heeft daarom een heldere kijk op de analyse van bestuurs- en beleidsprocessen.

 

De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerker(s) bij de dagelijkse werkzaamheden op de groep. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Per fte (36 uur per week staat gelijk aan één fte) wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Tevens is er een minimale  jaarlijkse verplichte ureninzet te weten, 50 uur per locatie van de beleidsmedewerker omtrent de ontwikkeling en implementatie van ons pedagogisch beleid. De uitkomst van daarvan is het minimaal aantal uren waarvoor Amfiera haar pedagogisch beleidsmedewerker moet inzetten.

Cynthia | Pedagogisch coach
Jan | Beleidsmedewerker

Hoe gaat het coachen in de praktijk

Hoe gaat het coachen in de praktijk
De coaching vindt plaats op onze locaties. Cynthia brengt de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers gedurende de dag in beeld, bijvoorbeeld bij de tafelmomenten, in de kring, bij het spelen, verzorgen of bij activiteiten. De pedagogisch coach observeert de pedagogisch medewerkers en denkt tevens mee over de uitvoering van ons pedagogisch beleid. Tijdens de observatie kan Cynthia de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers in kaart brengen en bekijkt in welk opzicht de pedagogisch medewerkers zich ontwikkelen en wat zij daarvoor eventueel bij nodig zijn, zoals bijv. bijscholing of extra ondersteuning.

Het kind
Cynthia is op de groep aanwezig, om de interactie van de pedagogisch medewerkers en de gehele groep vast te leggen. De kinderen staan hierin altijd centraal, want het draait uiteindelijk om de interactie met de kinderen.

Waar dient de coach voor?
De coaching is een handvat om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers te ondersteunen en waar nodig te verbeteren. Dit komt altijd ten goede aan de kwaliteit van de opvang. Daarbij motiveert dit de persoonlijke ontwikkeling van onze pedagogisch medewerkers.

Beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt mee aan het pedagogisch beleid. Tevens denkt Jan mee met de uitvoering van de pedagogische praktijk bij Amfiera. Daarnaast is Jan betrokken bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Jaarplanning inzet pedagogisch beleidsmedewerker & pedagogische coaching 2021

De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie vanaf 1 januari 2019 een beleidsmedewerker en pedagogisch coach in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook moet elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks coachen, hiervoor wordt een gekwalificeerde coach ingezet. IKK schrijft voor dat ouders en medewerkers hierover schriftelijk geïnformeerd moeten worden.

• Vanaf 1 januari 2019 wordt er per kindercentrum minimaal 50 uur per jaar berekend voor ontwikkeling van pedagogisch beleid.
• Vanaf 1 januari 2019 wordt iedere pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht. Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Coaching kan individueel maar ook in groepsverband plaatsvinden.
• De coach meetellen in formatieve inzet (meewerkend coach op de groep) mag, mits de coach ook taken van pedagogisch medewerker (pm-er) uitvoert en ook gekwalificeerd is als pm-er.

Amfiera heeft per 2021, 3 locaties in beheer en 2 fte in dienst. Op jaarbasis zetten wij daarom in:

• Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 3 x 50 = min. 150 uur per jaar oftewel 15 uur per maand.
• Coaching pedagogisch medewerkers 2 fte x 10 coaching = 20 uur coaching per jaar.