Pedagogische coach/beleidsmedewerker bij Amfiera

Per 1 januari 2019 gaat onze coach zich – conform de wet IKK – met ons pedagogisch beleid bezighouden. De coach en tevens beleidsmedewerker moet onze pedagogisch medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden. Onze coach heeft veel praktijkervaring en uitgebreide pedagogische kennis.
De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerker(s) bij de dagelijkse werkzaamheden op de groep. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Per fte (36 uur per week staat gelijk aan één fte) wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Tevens is er een minimale  jaarlijkse verplichte ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker omtrent de ontwikkeling en implementatie van ons pedagogisch beleid. De uitkomst van daarvan is het minimaal aantal uren waarvoor Amfiera haar pedagogisch beleidsmedewerker moet inzetten.

Hoe gaat het coachen in de praktijk
De coaching vindt plaats op onze locaties. Linda brengt de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers gedurende de dag in beeld, bijvoorbeeld bij de tafelmomenten, in de kring, bij het spelen of verzorgen,  of bij activiteiten. Linda observeert de pedagogisch medewerker(s) en denkt tevens mee over de uitvoering van ons pedagogisch beleid. Tijdens de observatie kan Linda de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in kaart brengen en bekijkt in welk opzicht de pedagogisch medewerker zich ontwikkelt en wat zij daarvoor eventueel bij nodig heeft.

Het kind
Linda is op de groep aanwezig, om de interactie van de pedagogisch medewerker en de gehele groep vast te leggen. De kinderen staan hierin altijd centraal, want het draait uiteindelijk om de interactie met de kinderen.

Waar dient de coach voor?
De coaching is een handvat om de kwaliteit van de pedagogisch medewerker te ondersteunen en waar nodig te verbeteren. Dit komt altijd ten goede aan de kwaliteit van de opvang. Daarbij motiveert dit de persoonlijke ontwikkeling van onze pedagogisch medewerker(s).

Meer informatie?
Heb je vragen aan Linda of wil je meer informatie over haar rol als coach? Neem dan even contact met ons op

Jaarplanning inzet pedagogisch beleidsmedewerker & pedagogische coaching 2020

Jaarplanning 2020 coachDe wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook moet elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks coachen, hiervoor wordt een gekwalificeerde coach ingezet. IKK schrijft voor dat ouders en medewerkers hierover schriftelijk geïnformeerd moeten worden.

• Vanaf 1 januari 2019 wordt er per kindercentrum minimaal 50 uur per jaar berekend voor ontwikkeling van pedagogisch beleid.
• Vanaf 1 januari 2019 wordt iedere pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht. Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Coaching kan individueel maar ook in groepsverband plaatsvinden.
• De coach meetellen in formatieve inzet (meewerkend coach op de groep) mag, mits de coach ook taken van pedagogisch medewerker (pm-er) uitvoert en ook gekwalificeerd is als pm-er.

Amfiera heeft per  2020, 2 locaties en 2 fte in dienst. Op jaarbasis zetten wij daarom in:

• Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 2 x 50 = min. 100 uur per jaar oftewel 10 uur per maand.
• Coaching pedagogisch medewerkers 2 fte x 10 coaching = 20 uur coaching per jaar.

Jaarplanning 2020 beleidsmedewerker/ coach

 

nl Nederlands
X